แชร์ข้อความนี้

พญ. วทัญญุว์ดี

ธนวิสุทธิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. วทัญญุว์ดี

ธนวิสุทธิ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

จักษุวิทยา - ผ่าตัดแก้ไขสายตา

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2535
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2541
  • Certificate attended the Summer School in Visual Optics in Halkidiki Greece, 2002.