แชร์ข้อความนี้

พญ. วริษา

กาญจนชัยภูมิ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. วริษา

กาญจนชัยภูมิ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

โรคย้ำคิดย้ำทำ, ADHD, Autism, CBT

ปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2546 , 2546
  • ว.ว.สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2552 , 2552
  • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นายแพทย์ชำนาญการ ที่รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ปี2553-2559