แชร์ข้อความนี้

นพ. วรรณะ

อูนากูล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. วรรณะ

อูนากูล

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2507
  • อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2524
  • ประกาศนียบัตรสาขาวิชายูโรวิทยา ราชวิทยาลัยศัยแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557