แชร์ข้อความนี้

ทพญ. วัลยา

ร่วมวิบูลย์สุข

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ทพญ. วัลยา

ร่วมวิบูลย์สุข

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมสำหรับเด็ก & ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2530
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2532