แชร์ข้อความนี้

พญ. วัชรอาทร

ดุลยสถิตย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. วัชรอาทร

ดุลยสถิตย์

ความชำนาญ
เวชปฎิบัติทั่วไป และครอบครัว
เวชปฎิบัติทั่วไป และครอบครัว & สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา