แชร์ข้อความนี้

นพ. อุกฤษฎ์

ปุระสิริ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. อุกฤษฎ์

ปุระสิริ

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรออร์โธปีดิกส์ สาขาออร์โธปีดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี