แชร์ข้อความนี้

นอ.นพ. อุดม

สุทธิพนไพศาล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นอ.นพ. อุดม

สุทธิพนไพศาล

ความชำนาญ
สาขาประสาทวิทยา
โรคหลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ.2555