แชร์ข้อความนี้

พญ. อุบลรัตน์

ปิตาสวัสดิ์

พญ. อุบลรัตน์

ปิตาสวัสดิ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

นอนกรน

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2532
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ. 2538