แชร์ข้อความนี้

นพ. ตุลย์

สุนาถวนิชย์กุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ตุลย์

สุนาถวนิชย์กุล

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
  • วว อายุรศาสตร์ , 2559
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต , 2548