แชร์ข้อความนี้

นพ. ตระการ

ไชยวานิช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. ตระการ

ไชยวานิช

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด & สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล