แชร์ข้อความนี้

พญ. ทิปภา

ชุติกาญจน์โกศล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ทิปภา

ชุติกาญจน์โกศล

ความชำนาญ
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป , 2555
  • วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ , 2558