แชร์ข้อความนี้

นพ. เทียนเอก

ตรัยเสาวภาคย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. เทียนเอก

ตรัยเสาวภาคย์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

กุมารแพทย์เวชบำบัดวิกฤต

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2552
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ , 2558
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ , 2560