แชร์ข้อความนี้

นาวาตรี พญ. ธิดา

โขมศิริ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นาวาตรี พญ. ธิดา

โขมศิริ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ.2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เมื่อปี พ.ศ.2545
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ปี พ.ศ.2556