แชร์ข้อความนี้

นพ. ธัญญ์

อิงคะกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ธัญญ์

อิงคะกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมตับและระบบทางเดินน้ำดี

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2541
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป เมื่อปี พ.ศ. 2547
  • Clinical and research fellowship : Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, Department of surgery and