แชร์ข้อความนี้

นพ. ทองสุข

พันธ์พนมไพร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. ทองสุข

พันธ์พนมไพร

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย