แชร์ข้อความนี้

นพ. ธงชัย

ลีลายุทธชัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ธงชัย

ลีลายุทธชัย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชบำบัดวิกฤต

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ & อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ แพทยสภา ปี พ.ศ.255