แชร์ข้อความนี้

พ.ญ. ฐิติวรรณ

ลมดี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พ.ญ. ฐิติวรรณ

ลมดี

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2544
  • วุฒบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขามะเร็งวิทยา เมื่อปี พ.ศ.2550