แชร์ข้อความนี้

นพ. ทิพย์ธร

อริธชาติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ทิพย์ธร

อริธชาติ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ , 2561