แชร์ข้อความนี้

พ.ญ. ธิดารัตน์

วีระเศรษฐ์ศิริ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พ.ญ. ธิดารัตน์

วีระเศรษฐ์ศิริ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ว.ว.กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่