แชร์ข้อความนี้

พญ. ธิดารัตน์

ตั้งกิจ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ธิดารัตน์

ตั้งกิจ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

จักษุตกแต่ง และเสริมสร้าง

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2556
  • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจักษุวิทยาโรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้าทางตา ศิริราช