แชร์ข้อความนี้

พญ. ธิดากานต์

รุจิพัฒนกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ธิดากานต์

รุจิพัฒนกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ผิวหนัง

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2543
  • The Master Degree of Science in Dermatology (Honors). Boston, University , Massachusetts,USA. , 2547
  • The American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (A4M). Chicago, Illinois, USA. , 2551