แชร์ข้อความนี้

นพ. เทวินทร์

เดชเทวพร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. เทวินทร์

เดชเทวพร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

การดูแลครรภ์และการคลอด

การดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง

ตรวจอัลตร้าซาวนด์เพื่อตรวจกรองและวิริจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์

หัตถการเพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอด

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ & สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2532
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ปี พ.ศ.2538
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ปี พ.ศ.2545