แชร์ข้อความนี้

นพ. ธีระพร

ไทยจินดา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ธีระพร

ไทยจินดา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

รักษาอาการลมบ้าหมู

โรคหลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน

โรคสมองเสื่อม

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน & สาขาประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2520 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2520
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ. 2527 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2527
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ ปี พ.ศ.2523 กองทัพอากาศ , 2523