แชร์ข้อความนี้

พญ. ฐาปนี

สมบูรณ์

พญ. ฐาปนี

สมบูรณ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

รักษาอาการลมบ้าหมู

ปัญหาการนอนหลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

โบท็อกซ์

ความชำนาญ
สาขาประสาทวิทยา
สาขาประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2549
  • ประสาทวิทยา , 2555
  • ประสาทวิทยาอนุสาขาโรคลมชัก สถาบันประสาทวิทยา , 2557