แชร์ข้อความนี้

พญ. ธนพร

นิมิตรบัญชา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ธนพร

นิมิตรบัญชา

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2558