แชร์ข้อความนี้

นพ. ธนาพงษ์

สมกิจรุ่งโรจน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ธนาพงษ์

สมกิจรุ่งโรจน์

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , 2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา จักษุวิทยา , 2553
  • ประกาศนียบัตร อนุสาขาจอตาและวุ้นตา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2555