แชร์ข้อความนี้

พญ. ธนันต์

ศุภศิริ

ภาษา: จีน, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ธนันต์

ศุภศิริ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

แพทย์ทางเลือกแผนจีน

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2552 , 2552
  • ปริญญาโทด้านการแพทย์แผนจีน วิชาเอกฝังเข็ม รมยาทุยหน่า Shanghai University of Traditional Chinese M , 2556
  • American Bord of Anti-Aging and Regenerative Medicine,USA 2015 , 2558