แชร์ข้อความนี้

นพ. ธนา

นรินทร์สรศักดิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ธนา

นรินทร์สรศักดิ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬา

ผ่าตัดสะโพกเทียม

ศัลยกรรมอุบัติเหตุบาดเจ็บทางกระดูก

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2536
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2543
  • Certificate Fellowship in Knee Reconstruction and Sports Medicine Department, Clinique du Cedre, Rou