แชร์ข้อความนี้

นพ. ธรรมสรณ์

เจษฎาเชษฐ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ธรรมสรณ์

เจษฎาเชษฐ์

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2552
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , 2552
  • ประกาศนียบัตรเข้ารับการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่5 กรมการแพทย์ทหารบก กรมการแพทย์ทหารบก , 2554