แชร์ข้อความนี้

นพ. ธีรศักดิ์

เพชรพลอยงาม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ธีรศักดิ์

เพชรพลอยงาม

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพพยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุศาสตร์โรคหัวใจ เมื่อปี พ.ศ. 2558