แชร์ข้อความนี้

พญ. ธีรารัตน์

ฉันทชล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. ธีรารัตน์

ฉันทชล

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมทั่วไป
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ปี 2554