แชร์ข้อความนี้

พญ. ธีรานันท์

ติยะปัญจนิตย์

ภาษา: จีนกวางตุ้ง, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ธีรานันท์

ติยะปัญจนิตย์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2546 , 2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ รพ.พระมงกุฏเกล้า ปี พ.ศ.2552 , 2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม รพ.พระมงกุฏเกล้า ปี พ.ศ.2554 , 2557