แชร์ข้อความนี้

นพ. ธีร

กิจมาตรสุวรรณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. ธีร

กิจมาตรสุวรรณ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2552
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2558
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ. 2560