แชร์ข้อความนี้

นพ. ทวีศิลป์

วิษณุโยธิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ทวีศิลป์

วิษณุโยธิน

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

คู่สมรสบำบัด ( ปัญหาด้านเพศ)

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาจิตเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ.2532
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ ปี พ.ศ.2537
  • Certificate Fellow in Neuropsychiatry, Department of Psychiatry, University of Illinois, Chicago, U