แชร์ข้อความนี้

ผศ.พญ. ทัศนีย์

สุขปราณี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ผศ.พญ. ทัศนีย์

สุขปราณี

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์ & อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2521
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี พ.ศ.2525
  • Research Fellow in Infectious Disease, Creighton University, OMAHA Nebraska, USA.1987-1989.