แชร์ข้อความนี้

พญ. ธาริณี

รุ่งจิรจิตรานนท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. ธาริณี

รุ่งจิรจิตรานนท์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2560