แชร์ข้อความนี้

พ.ญ. ธาริณี

โรจน์สกุลกิจ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พ.ญ. ธาริณี

โรจน์สกุลกิจ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2542
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปี 2554