แชร์ข้อความนี้

พญ. ธัญญา

ลีลาศิริวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ธัญญา

ลีลาศิริวงศ์

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาจิตเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2553
  • Certificate of Three and a half years Therapy Training Program Satir Transformational Systemic Thera , 2555