แชร์ข้อความนี้

พญ. ธนิศา

ขวัญบุญบำเพ็ญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ธนิศา

ขวัญบุญบำเพ็ญ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2552
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ , 2558