แชร์ข้อความนี้

ทพญ. ทัดดาว

รุ้งวงศ์ศรี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

ทพญ. ทัดดาว

รุ้งวงศ์ศรี

ความชำนาญ
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551