แชร์ข้อความนี้

นพ. สุวิทย์

คลังเปรมจิตต์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. สุวิทย์

คลังเปรมจิตต์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ.2557