แชร์ข้อความนี้

พญ. สุวิมล

เจียรักสุวรรณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. สุวิมล

เจียรักสุวรรณ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2545
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อน และสุขวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ.2551