แชร์ข้อความนี้

นพ. สุวิชาญ

บำรุงเชาว์เกษม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. สุวิชาญ

บำรุงเชาว์เกษม

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ึคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2557
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2559