แชร์ข้อความนี้

พญ. สุวรา

อิสรไกรศีล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. สุวรา

อิสรไกรศีล

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ. 2555
  • วุฒิบัตร รังสีวินิจฉัย , 2560