แชร์ข้อความนี้

นพ. สุวพรรณ

ปลื้มคณิตกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สุวพรรณ

ปลื้มคณิตกุล

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , 2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , 2559