แชร์ข้อความนี้

นพ. สุทธิสัณห์

จันทร์ขจร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. สุทธิสัณห์

จันทร์ขจร

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2546