แชร์ข้อความนี้

นพ. สุทธา

หามนตรี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. สุทธา

หามนตรี

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา & สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ปี 2538
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา