แชร์ข้อความนี้

รศ.นพ. สุโรจน์

ศุภเวคิน

รศ.นพ. สุโรจน์

ศุภเวคิน

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์ & อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2534
  • อนุมัติผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2546
  • อนุมัติผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต แพทยสภา ปี พ.ศ. 2548