แชร์ข้อความนี้

นพ. สุโรจน์

จินดาธรรมานุสาร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. สุโรจน์

จินดาธรรมานุสาร

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพพยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2546
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2551