แชร์ข้อความนี้

พญ. สุรีรัตน์

ธีระวณิชตระกูล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. สุรีรัตน์

ธีระวณิชตระกูล

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2551
  • วท.ม.สาขาการจัดการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ แขวงอาชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
  • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน สาขาอาชีวเวชศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ.2557